Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe

Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce.

PCSS ma bogate doświadczenie w zakresie w realizacji projektów badawczych oraz edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych. Dzięki szerokiej współpracy z kadrą akademicką, szkołami, nauczycielami oraz wieloma ekspertami, PCSS zrealizował szereg innowacyjnych projektów edukacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), spotkań z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

Podejmuje szereg działań mających na celu spopularyzowanie nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych w środowiskach szkolnych w tym nowoczesnych technologii. Bierze aktywny udział w wielu konferencjach metodycznych, dziedzinowych oraz projektach edukacyjnych.

PCSS od 2016 roku dysponuje jedną z najnowocześniejszych przestrzeni edukacyjnych w Polsce. W Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości – FutureLab można nabywać i rozwijać różne kompetencje w otoczeniu Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych, eksperymentować z najnowszymi technologiami dla poszukiwania interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych, a także m. in. wdrażać innowacyjne scenariusze (przygody) lekcyjne wykorzystujące zaawansowane systemy projekcji, gry, rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną.

Działalność PCSS obejmuje także m. in. integrację, wdrażanie i rozwijanie usług przeznaczonych dla administracji publicznej, medycyny, oświaty i sfery społecznej oraz promocję w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej. PCSS dostarcza m. in. usługi komunikacyjne, archiwizacji plików, regionalne bazy danych oraz usługi specjalizowane (np. laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji).